Preregistracija oružja po novom Zakonu moguća do 05.03.2019. godine.

Policijska stanica Bogatić, obaveštava građane koji poseduju oružane listove (za lovačko oružje i oružje za ličnu bezbednost) i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, izdate po zakonu koji je važio do dana početka primene novog Zakona o oružju i municiji (do 05.03.2016.godine), obaveštavamo da su dužni da u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona (do 05.03.2019.godine) podnesu zahtev za izdavanje isprave zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa odredbom člana 50.stav 1 Zakona o oružju i municiji.

Za zamenu isprave neophodna je sledeća dokumentacija:
1.Uverenje suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak (Osnovni i Viši sud)
2.Lekarsko uverenje (ne starije od 30 dana)
3.Za lovačko oružje dokaz da su ispunjeni uslovi za posedovanje lovne karte za 2018/2019 godinu (lovna karta ili potvrda Lovačkog udruženja)
4.Važeća biometrijska lična karta-očitana
5.Oružani list i oružje na uvid
6.Dokaz o uplati propisanih iznosa taksi i naknada.

Ne dozvolite da propustite navedeni zakonski rok ili da zakonske mere preduzmete pred istek zakonskog roka čime dovodite sebe u mogućnost da ne postupite u zakonskom roku zbog velikih gužvi.
Građani koji u zakonskom roku ne postupe prema navedenoj zakonskoj obavezi podležu prekršajnoj odgovornosti, i nakon isteka roka 05.03.2019.godine protiv istih će biti podnete prekršajne prijave za prekršaj iz čl.47.st1.t.17. Zakona o oružju i municiji. Za navedeni prekršaj je propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 150.000,00 dinara, a stavom 2. istog člana predviđena je i mogućnost izricanja zaštitne mere ODUZIMANJA ORUŽJA I MUNICIJE (ili oduzimanje oružja u upravnom postupku shodno članu 28.stav 2. a u vezi člana 11.stav 1.tačka 5. Zakona).
Za sve informacije možete se obratiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 15,00 časova u PS Bogatić (kancelarija br.7).

POLICIJSKA STANICA BOGATIĆ