Danas je Međunarodni dan Roma

Danas se obeležava Međunarodni dan Roma. Romi i Romkinje su i dalje najugroženija manjinska grupa u Srbiji. Rezultati koji su do sada postignuti na unapređenju njihovog položaja još uvek nisu otklonili neke od osnovnih prepreka koje stoje na putu njihovog ravnopravnog pristupa pravima i uključenja u sve društvene tokove.Komitet za ljudska prava u svojim Zaključnim razmatranjima u martu ove godine ponovo je izrazio zabrinutost zbog toga što se uprkos naporima koje država ulaže u rešavanje problema, Romi i dalje susreću sa široko rasprostranjenom diskriminacijom i isključenošću, visokom stopom nezaposlenosti, prisilnim iseljenjima i segregacijom u obrazovanju i stanovanju.Preko 50% romskih devojčica udaje se pre 18 godine, a problem dečjih, ranih i prinudnih brakova gotovo isključivo se vezuje za romsku zajednicu. Mnogi i dalje ne poseduju sva važeća lična dokumenta i nemaju pristup osnovnim pravima. Ne postoji ni delotvoran sistem besplatne pravne pomoći, a za mnoge Rome i Romkinje to je jedan od osnovnih preduslova za pristup pravima.Precizni podaci o razmerama nezaposlenosti čak i ne postoje.Građanima i građankama romske nacionalnosti čestitamo Međunarodni dan Roma!