Штаб за ванредне ситуације Општине Богатић-Закључак

Република Србија Општина Богатић Штаб за ванредне ситуације
Број:9-83/2019-01 14.05.2019. године Богатић
На основу члана Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018) и Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), Општински Штаб за ванредне ситуације, на седници одржаној дана 14.05.2019. rодине, донео је следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Сви чланови Штаба не могу се удаљавати са подручја општине Богатић и морају бити у сваком моменry доступни;
2. Сва предузећа и установе (руководиоци) од значаја за заштиту и спасавање да изврше проверу исправности грађевинских машина, ажурирају спискове запослених и буду 24 часа доступни;
Повереници у МЗ Бадовинци, Салаш Црнобарски, Црна Бара, Богатић, Узвеће, Очаге,
Глушуи, Меткович, Белотић, Клење, Совљак, Глоговац, Баново Поље и Дубље, а уз помоћ
савета месне заједнице организују npaћeњe ситуације на насипима и каналима и о свему
примећеном обавештавају на телефон 069/2013601.
Препоручује се становништву да збоr повепања водостаја предузму следеће мере:
1. Власницима кућа, викендица, колеба и других објеката у небрањеном делу да о6иђу и заштите своју имовину.
2. Да искључе електричму енергију, склоне плинске боце и друге гасне и лако запаљиве уређаје из објеката у небрањеном делу.
3. Шљункарама да се припреме за евакуацију машина и других материјалних средстава као и да не постављају вештачке препреке у небрањеном делу.
4. Да изврше евакуацију стоке изван небрањеног дела.
5. Да изврше склањање кошница из небрањеног дела.
6. Повежу или уклоне своје пловне објекте.
7. Становништву да не бацају cмeћe, осоку, шут и друго у небрањени део као и у камалску мрежу и корита.
8. Због повећања нивоа подземних вода, а не постојања водоводне мреже и канализације препоручује се становништву, а посебно деци да користе прокувану или флаширану воду.