Ванредна ситуација у целој Србији

3007557_poplave-1
Влада Србије, због због поплава и обилних падавина, прогласила ванредну ситуацију у целој земљи. Влада се за помоћ обратила Европској комисији, руском премијеру Дмитрију Медведеву и Влади Словеније.
Одлука је донета на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације ради подизања капацитета ангажовања свих субјеката заштите и спасавања, као и отклањања последица од елементарних непогода изазваних поплавама, саопштено је после седнице владе.
Влада је наложила Републичкој дирекцији за робне резерве да у циљу пружања помоћи становништву угроженом од катастрофалних поплава бесповратно испоручи хиљаду тона меркантилног кукуруза неопходног за прехрану стоке на угроженим подручјима.
Ванредна ситуација у земљи проглашава се уколико је процењено да је у земљи стање у којем су ризици и претње или последице катастрофа, ванредних догађаја и других опасности по становништво, животну средину и материјална добра таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби.
Због тога је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, посебне снаге и средства уз појачан режим рада, пише у Закону о ванредним ситуацијам, а одлуку о проглашењу ванредног стања доноси Влада Србије.
Законом је уређено деловање, проглашавање и управљање ванредним ситуацијама, као и систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа.
Регулисане су и надлежности државних органа, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе и учешће полиције и Војске Србије у заштити и спасавању, затим права и дужности грађана, привредних друштава, других правних лица и предузетника у вези са ванредним ситуацијама и организација и делатност цивилне заштите на заштити, спасавању и отклањању последица елементарних непогода и других несрећа.
Поред примарног, а то је заштита људи и материјалних добара, закон предвиђа и финансирање, инспекцијски надзор, међународну сарадњу и друга питања од значаја за организовање и функционисање система заштите и спасавања.
За руковођење у ванредним ситуацијама, што подразумева усмеравање појединаца, делова система и система заштите и спасавања, за територију Србије задужен је Републички штаб за ванредне ситуације, који образује Влада Србије, за територију аутономне покрајине – покрајински штаб, који образује извршни орган аутономне покрајине, а за територију управног округа – окружни штаб за ванредне ситуације, који образује Републички штаб за ванредне ситуације. Градски штаб образује скупштина града.
Дефинисане су и снаге заштите и спасавања и то у штабови за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке јединице, полиција, Војска Србије, они чија је редовна делатност заштита и спасавање, као и привредна друштва и друга правна лица, затим Црвени крст Србије, Горска служба спасавања Србије, и удружења која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање.
У објекте и средства за заштиту и спасавање спадају склоништа и други заштитни објекти, складишта, заштитна и спасилачка опрему и оруђа, опрема за оспособљавање и обуку, превозна средства, телекомуникациони и алармни уређаји и други материјали који се користе за заштиту и спасавање.