ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ АУТО-СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Позивају се родитељи деце старости до 7 година са територије општине Богатић да поднесу захтев за доделу бесплатних ауто-седишта за децу за путничка возила.
Критеријум за доделу ауто-седишта за децу је да један родитељ има пребивалиште на територији општине Богатић.
Додељују се седишта за децу тежине од 9 до 36 килограма.
Потребна документација која се прилаже приликом пријављивања:
– Попуњен пријавни формулар;
– Доказ о пребивалишту подносиоца захтева на територији општине Богатић (очитана лична карта);
– Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).
Пријаве за доделу ауто-седишта за децу по овом јавном позиву могу се поднети непосредно у шалтер сали општине Богатић или препоручено преко поште. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „ ОПШТИНА БОГАТИЋ – ПРИЈАВА ЗА АУТО-СЕДИШТА“. Пријава се подноси на прописаном обрасцу који се може преузети на сајту општине Богатић или у шалтер сали општине Богатић. Рок за подношење пријава почиње да тече од дана објављивања до 12.10.2018.године.
Приликом одлучивања у обзир ће се узети само оне пријаве које су благовремене и уредне. Благовремена пријава је она пријава која је предата у шатер сали општине Богатић најкасније до 14:00 часова 12.10.2018.године. Уредна пријава је она пријава која је поднета на прописаном обрасцу уз коју је достављена тражена документација и која је потписана од стране подносиоца. Приликом пријема захтева, радник у шалтер сали општине Богатић мора на затвореној коверти уписати датум и време пријема.
Да би родитељи добили бесплатна ауто-седишта за децу, морају присуствовати обуци за правилну употребу ауто-седишта после које ће се иста поделити. Обука и подела ауто-седишта ће се обавити 18.10.2018.године. Родитељи који испуњавају услове за доделу ауто-седишта ће накнадно бити обавештени за време и место одржавања обуке и поделе ауто-седишта. У случају да је број подносилаца благовремених и уредних пријава већи од броја расположивих ауто-седишта, предност ће имати онај подносилац који је раније поднео пријаву.

http://www.bogatic.rs