Obaveštenje o izdavanju potvrda obveznicima oslobođenja od plaćanja naknade za odvodnjavanje u 2014. god.

Vlada Republike Srbije je donela akt kojim se saglasila da se vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa Zkonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, broj 75/14) oslobode obaveza plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2014. godinu odnosno da se tim obveznicima odobri odlaganje plaćanja duga po osnovu naknada za odvodnjavanje za 2013. godinu do 31. jula 2015. godine, kao i da se za period za koji se odobrava plaćanje duga po osnovu naknada za odvodnjavanje za 2013. godinu ne obračunava kamata.
U cilju postupanja po navedenom aktu Vlade RS, Direkcija za poljoprivredi i selo opštine Bogatić će obveznicima plaćanja naknade za odvodnjavanje, koji su usled poplava iz maja 2014. godine pretrpeli štetu na zemljištu odnosno usevima izdavati potvrde.
Navedena potvrda je osnov za ostvarivanje prava na oslobađanje odnosno na odobravanje odlaganja plaćanja duga po osnovu naknade za odvodnjavanje.
Potvrde će se izdavati po sledećem rasporedu:
MZ Uzveće, dana 09.03.2015. godine
MZ Glušci, dana 10.03.2015. godine
MZ Metković, dana 11.03.2015. godine
MZ Belotić, dana 12.3.2015. godine
MZ Dublje, dana 13.3.2015. godine
MZ Klenje, dana 16.03.2015. godine
MZ Očage, dana 17.03.2015. godine
MZ Badovinci, dana 18.03.2015. godine
MZ Salaš Crnobarski, dana 19.03.2015. godine
MZ Banovo Polje, dana 20.03.2015. godine
MZ Crna Bara, dana 23,24 i 25. 03.2015. godine