ОДРЖАНА 18.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Дана 27.11.2017.године одржана је 18. седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 18 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда, чланови Општинског већа су сходно чл. 76. Закона о буџетском систему разматрали су и усвојили консолидовани деветомесечни извештај о остварењу буџета Општине Богатић за период 01.01.2017.године до 30.09.2017. године и утврдили предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету Општине Богатић за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину. Чланови Општинског већа утврдили су предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ сходно одредбама Закона о привредним друштвима.
Између осталог, чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о усвајању Оперативног плана зимског одржавања општинских путева и улица за зимски период 2017/2018.године, предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Богатић“ о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2017. – 30.09.2017.године, предлог Одлуке о измену Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Меморијални центар за очување културно-историјских вредности и одрживи развој Цера“.
Чланови Општинског већа усвојили су Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Општине Богатић, Правилник о платама изабраних , именоаних и постављених лица у органима Општине Богатић.
По спроведеном Јавном конкурсу за доделу студентских стипендија за школску 2017/2018.годину, а на основу Правилника о условима стипендирања студената са подручја општине Богатић, Општинско веће донело је решење о додели 5 стипендија за текућу школску годину и то 2 стипендије из области природних и техничких наука, 2 стипендије из области друштвених и хуманитарних наука и 1 стипендија из области уметности.

2439-1511803506

2439-1511803514