ОДРЖАНА 24.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Данас, 08.06.2018.године одржана је 24.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 15 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа су сходно Закону о буџетском систему разматрали и утврдили предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Богатић за 2017.годину. У складу са Законом о ванредним ситуацијама чланови Општинског већа донели су Оперативини план одбране од поплава од вода другог реда општине Богатић за 2018.годину. Циљ израде Оперативног плана за одбрану од поплава на водама 2. реда на територији општине Богатић је да се идентификују опасности, извори и облици угрожености, могући ефекти и последице, процена угрожености –ризика, сагледавање снага, средстава и превентивних мера за одговор на опасност изазвану елементарним непогодама и другим несрећама, заштиту и спасавање живота и здравља људи, животиња, заштите материјалних и културних добара и животне средине.
Чланови Општинског већа разматрали су и усвојили Правилник о критеријумима и поступку за доделу помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих у случају ванредне ситуације, елементарних непогода и других несрећа на територији општине Богатић којим се уређује начин и поступак доделе помоћи за хитне интервенције и санирање штета насталих природном или другом незгодом и друга питања у вези са пружањем помоћи грађанима које је задесила природна или друга незгода.
Такође, чланови Општинског већа утврдили су Предлог Одлуке о образовању Одбора за становништво, породицу и децу општине Богатић у складу са Стратегијом подстицања рађања која прописује да Скупштина општине на основу сагледавања стања у свим битним аспектима, утврђује мере проналитетне политике у општини и формира Одбор као стручно саветодавно тело локалне самоуправе. Задатак Одбора је да прати стање у области пронаталитетне политике, разматра и предлаже мере за унапређење пронаталитетне политике и оцењује ефекте спровођења предложених мера. Између осталог, утврђен је предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о II измени Програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић у складу са Законом о јавним предузећима. У складу са Законом о планирању и изградњи усвојена је измена Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији општине Богатић за 2018.годину. Чланови Општинског већа донели су Решење о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом катастарске парцеле у Салашу Црнобарском ради проширења месног гробља. Између осталог, чланови Општинског већа донели су Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословних простора у месним заједницама Црна Бара, Белотић, Салаш Црнобарски и Глушци.
IZVOR: http://www.bogatic.rs
2557-1528485000
2557-1528485007