Produžen rok za zamenu isprava za oružje!

Građani koji poseduju oružane listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost,izdate po zakonu koji je važio do dana početka primene novog zakona o oružju i municiji,obaveštavamo da su dužni da u roku od tri godine od dana očetka primene ovog zakona podnesu zahtev za zamenu navedenih isprava zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa odredbom člana 50.stav 1. Zakona o oružju i municiji.
Ovaj rok je po odluci ministarstva unutrašnjih poslova produžen do 05.03.2020.
Za zamenu isprave neophodna je sledeća dokumentacija:
1.Uverenje suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak(Osnovni i Viši sud).
2.Lekarsko uverenje(ne starije od 30 dana).
3.Za lovačko oružje dokaz da su ispunjeni uslovi za posedovanje lovne karte za 2019/2020 godinu(lovna karta ili potvrda Lovačkog udruženja).
4.Važeća biometrijska lična karta(očitana).
5.Oružani list i oružje na uvid.
6.Dokaz o uplati propisanih iznosa taksi i naknada.
Ne dozvolite da propustite navedeni zakonski rok ili da zakonske mere preduzmete pred istek zakonskog roka čime sebe dovodite u mogućnost da ne postupite u zakonskom roku zbog velikih gužvi.
Građani koji u zakonskom roku ne postupe prema navedenoj zakonskoj obavezi podležu prekršajnoj odgovornosti,i nakon isteka roka 05.03.2020.godine protiv istih će biti podnete prekršajne prijave za prekršaj iz člana 47.stav 1. tačka 17. zakona o oružju i municiji.
Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara,a stavom 2. istog člana predviđena je i mogućnost izricanja zaštitne mere oduzimanja oružja i municije(ili oduzimanja oružja u upravnom postupku shodno članu 28.stav 2. a u vezi člana 11.stav 1.tačka 5.pomenutog zakona)
Za sve informacije možete se obratiti svakog radnog dana u vremenskom periodu od 08:00 do 15:00 časova u PS Bogatić(kancelarija broj 7) ili na telefon 015/7786-571
Policijska stanica Bogatić.